|  |  |  | 

Pozwolenie emisyjne Przeglądy ekologiczne Skup surowców wtórnych Piaseczno

Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa

Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa
2 votes, 2.50 avg. rating (59% score)

Ocena oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko (raport ooś) jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zawiera się wszystkie informacje zgromadzone w trakcie prowadzanej oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi. Dokument jest załączany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raport załącza się do wniosku w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznych nośnikach danych.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz 1227) (art.66) raport ooś powinien zawierać następujące elementy:

opis planowanego przedsięwzięcia, jego charakterystykę oraz warunki użytkowania terenu w trakcie budowy i eksploatacji lub użytkowania, cechy procesów produkcyjnych, a także przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń,

opis elementów przyrodniczych objętych zakresem oddziaływania, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

opis zabytków objętych ochroną, istniejących w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub obszarze jego oddziaływania,

opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnej alternatywy, a także wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,

opis oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów z uwzględnieniem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i transgranicznego oddziaływania na środowisko,

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko (jego elementy oraz dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, a także powiązania między nimi),

opis zastosowanych metod prognozowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z ich opisem uwzględniającym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio, długoterminowe, stałe i chwilowe, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji,

opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko, w tym również na obszary Natura 2000,

założenia do ratowniczych badań zabytków i programu zabezpieczenia zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego, a także analizę i ocenę możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków objętych ochroną prawną – jedynie w przypadku dróg publicznych zaliczonych do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko,

porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT , jeżeli przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego,

wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania , wraz z określeniem granic ewentualnego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu i wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych oraz sposobów korzystania z nich – wymóg ten nie dotyczy budowy dróg krajowych,

analizę potencjalnych konfliktów społecznych,

przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego realizacji i funkcjonowania, w tym również na obszary Natura 2000,

wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

W raporcie powinno się także znaleźć streszczenie wszystkich zawartych informacji w języku nietechnicznym, informacje dotyczące autorów dokumentu oraz źródła danych stanowiących podstawę jego opracowania. Przedstawione w raporcie załączniki graficzne i kartograficzne powinny być dostosowane do skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiać kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie wymaga uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania (poza drogami krajowymi), materiały te powinny zostać uzupełnione o kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru.
Jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób transgraniczny, wszystkie elementy raportu (poza wskazaniem trudności wynikających z niedostatków wiedzy, streszczeniem niespecjalistycznym, nazwiskami autorów i literaturą) powinny uwzględniać negatywne skutki odczuwalne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne wpisy o budownictwie i architekturze:

karta-informacyjna-przedsiewziecia-warszawa

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Dom jak marzenie!

  Dom jak marzenie!

  Dom jak marzenie! Wiadomo, że każdy chciałby posiadać dom jak marzenie. Zwłaszcza jak ma się rodzinę to jest to bardzo przydatne. Jednak dzieciaki mają lepsze warunki do spędzania czasu na zewnątrz a i dorosłym jest przyjemnie na własnym kawałku trawnika. O własny dom i jego otoczenie trzeba dbać, co wymaga więcej czasu i energii niż

 • Dwa dwustumetrowe wieżowce powstaną w Warszawie

  Dwa dwustumetrowe wieżowce powstaną w Warszawie

  Dwa dwustumetrowe wieżowce powstaną w Warszawie Jak zauważyli blogerzy zajmujący się architekturą i budownictwem – w Warszawie przy ulicy Emilii Plater, w miejscu liceum Hoffmanowej mają powstać dwa bliźniacze, przeszklone i smukłe wieżowce o pięćdziesięciu dwóch kondygnacjach. Jak podała gazeta.pl, urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz wydali już pierwsze zgody na realizację tej zaprojektowanej przez krakowskie biuro architektoniczne

 • Ile zapłacimy za pracę architekta z sporym portfolio architektonicznym?

  Ile zapłacimy za pracę architekta z sporym portfolio architektonicznym?

  Ile zapłacimy za pracę architekta z sporym portfolio architektonicznym? Jakoś nie czerpię już przyjemności z pisania tego bloga. Na początku byłem zajarany nim i pisałem fajne teksty ale ostatnio coś mi nie idzie. Może go zamknąć w cholerę? No ale jeśli już gadamy na tematy architektoniczne (chociaż nie przypominam sobie, żeby ktoś kiedykolwiek napisał jakiś

 • Jak obudować balkon?

  Jak obudować balkon?

  Jak obudować balkon? Obudowanie balkonu jest rozwiązaniem dobrym zarówno na lato, wówczas chroni nas to od promieni słonecznych, jak i na zimę, kiedy pozwala nam ochronić mieszkanie przed ubytkiem ciepła. Kiedy podejmiemy decyzję o obudowaniu balkonu, podstawowym problemem jest pytanie, czym to zrobić? Bardzo często stosowane są szyby, które nie najlepiej się sprawdzają. Często wywołują

 • Jak stworzyć ogród marzeń?

  Jak stworzyć ogród marzeń?

  Jak stworzyć ogród marzeń? Coraz częściej obok jednorodzinnych domów pojawiają się przeróżne ogrody. Zarówno duże jak i małe, w pełni sztuczne albo z dominacją naturalnych elementów, z licznymi sztucznymi ozdobami lub tylko ze środowiskiem naturalnym, z roślinnością rzadziej spotykaną lub też pospolitą. Najważniejszym determinantem wyglądu ogrodu marzeń jest wyobraźnia architekta. Na pewno niezbędnym elementem jest