|  |  |  | 

Karta informacyjna przedsięwzięcia skup złomu Ocena oddziaływania na środowisko Warszawa Operat wodnoprawny Warszawa

Operat wodnoprawny Warszawa

Operat wodnoprawny Warszawa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Prowadzenie działalności polegającej na wprowadzaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji i obiektów przemysłowych oraz z instalacji energetycznego spalania paliw, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko wymaga co do zasady uzyskania pozwolenia, które wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku prowadzącego instalację. Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jednak niektóre rodzaje działalności powodujące emisje gazów i pyłów do powietrza o mniejszych skutkach środowiskowych można prowadzić na podstawie zgłoszenia. Instalacje z których emisje do powietrza nie wymagają pozwolenia, natomiast konieczne jest ich zgłoszenie wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2840).

Za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza należy ponosić opłaty zarówno w związku z pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (oraz pozwoleniem zintegrowanym) jak i w przypadku opłat za gazy i pyły wprowadzane do powietrza, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenie zintegrowane.

Dokumenty wymagane, do tego aby uzyskać pozwolenie emisyjne, to oprócz wniosku wraz ze streszczeniem sporządzonym w języku niespecjalistycznym, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

W odniesieniu do wielkości i źródeł powstawania emisji informacje we wniosku powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.

Natomiast w odniesieniu do proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Standardy i dopuszczalne wartości emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181).

Wydanie pozwolenia w przypadku gdy na obszarze, na którym planowana jest realizacja instalacji, zostały przekroczone standardy jakości powietrza możliwe jest jeśli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów. Wydanie takiego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. Pozwolenie takie może być wydane, gdy nie spowoduje to zwiększenia zagrożenia zdrowia ludzi.

Organem właściwym do wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta, za wyjątkiem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, wówczas jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Za uzyskanie pozwolenia podmiot wnioskujący uiszcza opłaty za czynności urzędowe związane ze złożeniem wniosku tj.: opłaty skarbowe.

Podobne wpisy o budownictwie i architekturze:

operat-wodnoprawny-warszawa

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Czy inwestować w lokaty bankowe?

  Czy inwestować w lokaty bankowe?

  Długoterminowe inwestowanie ma na celu pomnożenie kapitału na podstawie składanej stopy zwrotu. Relację zarobku można zwiększyć przez odpowiednie oprocentowanie lokaty, a także ilość zgromadzonego początkowo kapitału. Od czego zależy zysk na lokacie? procentPo okresie odsetkowych do puli dodaje się zarobioną kwotę, która następnie generuje kolejne wartości. Czy lokata bankowa może stać się taką długoterminową i

 • Co to jest IKE?

  Co to jest IKE?

  Trzeci filar emerytalny, czyli Indywidualne Konta Emerytalne, to nie tylko idealny sposób na zapewnienie sobie godziwej, atrakcyjnej emerytury, ale również świetny sposób na inwestowanie zaoszczędzonych pieniędzy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że inwestycje w IKE są zwolnione z podatku Belki, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, który – jak wiadomo – wynosi aż 19%. Brak konieczności

 • W jaki sposób oszczędzać?

  W jaki sposób oszczędzać?

  Choć wszyscy wiemy, że oszczędność jest cnotą, nie każdy z nas potrafi oszczędzać. Warto jednak zmobilizować się do oszczędzania, bo na zaoszczędzonych pieniądzach można jeszcze dodatkowo zarobić i powiększyć, a nawet pomnożyć własne finanse. W jaki sposób? rzut monetą Oczywiście inwestując zaoszczędzony kapitał i przeznaczając nadwyżkę finansową na dochodowe inwestycje. I choć prawdą jest, że

 • Lokata bankowa, a inflacja

  Lokata bankowa, a inflacja

  Inflacja to zjawisko nieuniknione. Generalnie inflacja to normalny proces w gospodarce i nie jest on szkodliwy, oczywiście jeżeli inflacja nie jest zbyt wysoka. Z kolei inflacja niższa, niż wzrost przeciętnych zarobków albo oprocentowanie lokaty bankowej to pozytywne zjawisko. pieniądze z małpąTo bardzo istotne, aby oprocentowanie lokaty bankowej było jak najwyższe, ponieważ dzięki temu nie dość,

 • Lokata czy rachunek oszczędnościowy?

  Lokata czy rachunek oszczędnościowy?

  Jeśli chcemy bezpiecznie i bardzo wygodnie ulokować swoje pieniądze to najczęściej zastanawiamy się nad tym czy wybrać lokaty czy może jednak rachunek oszczędnościowy. Postaram się pokrótce przybliżyć oba te zagadnienia i pomóc w odpowiednim wyborze. Warto podkreślić fakt, że w obu tych przypadkach mamy do czynienia z produktami oszczędnościowymi, które gwarantują maksimum bezpieczeństwa. Niezależnie więc